Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Yeni Anadolu Plastik Temizlik Gıda Maddeleri İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem vererek kayıpları önlemek işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu doğrultuda Yeni Anadolu Plastik Temizlik Gıda Maddeleri İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. bünyesinde çevre ve iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere, AB direktiflerine ve diğer gerekliliklerine sadık kalarak “Çevre Yönetim Sistemi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına uygun çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturur ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirir.
Yeni Anadolu Plastik Temizlik Gıda Maddeleri İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara tam uyum sağlamayı, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 • Çevre ve İSG ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri,müşterilerimizin Çevre, İSG doğrultusundaki kuralları ile diğer şartları yerine getirmeyi, 
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı riskini azaltacak şekilde (Özel politika gerektiren grupların iş yaşamındaki sağlık ve güvenlik risklerini de analiz ederek) tüm çalışanlar için ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamayı,
 • Çevre ve İSG hedefleri için bir çerçeve oluşturmayı ve uygulamayı,
 • Tehlikeyi ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışanlarda çevre ve işçi sağlığı - iş güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapmayı,
 • Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerin tüm İSG süreçlerine katılımını sağlamayı,
 • Çevre, İSG hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda, müşterilerde ve tedarikçilerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi
 • İç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alarak çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak, çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun ve kaliteli ürünler üretmeyi,
 • Paydaşlarımızın ihtiyaç beklentilerini karşılamayı,
 • Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla, çalışma şartlarını ve ortamını sürekli iyileştirici faaliyetler yapmayı, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerini azaltarak sürekli kontrol altında tutmayı,
 • İSG yönetim sistemi ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi amacıyla, çalışanların danışma ve katılımını sağlayarak, kurum İSG kültürümüzü geliştirmeyi;

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası olarak benimser ve taahhüt eder.